Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

Tags:

 About:

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej powstał w 1968 roku i jest jednym
z najstarszych z siedmiu obecnie istniejących Wydziałów na Politechnice Koszalińskiej. Wydział Mechaniczny dysponuje liczną kadrą naukowo-dydaktyczną. Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest w podstawowym miejscu pracy 72 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, w tym 33 pracowników samodzielnych oraz 28 doktorów.  Wydział posiada doskonałą bazę dydaktyczną o łącznej powierzchni ponad 6000 m2. Dysponuje specjalistycznymi salami dydaktycznymi: wykładowymi, ćwiczeniowymi oraz laboratoriami. Wydział dysponuje również salą audytoryjną, przygotowaną także dla celów konferencyjnych. Większość sal wykładowych jest wyposażona w zestawy sprzętu audiowizualnego, umożliwiającego polisensoryczne udostępnianie treści kształcenia. Do dyspozycji studentów jest też 29 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych oraz Wydziałowe Centrum Komputerowe zapewniające studentom stały dostęp do zasobów on-line. Znaczącym elementem infrastruktury dydaktycznej na Wydziale są laboratoria i pracownie. W procesie edukacyjnym studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej korzystają
z 50 specjalistycznych laboratoriów i pracowni badawczych prowadzonych przez jednostki dydaktyczne Wydziału. Obiekt dydaktyczny, jakim dysponuje jednostka jest również w pełni przygotowany do przyjęcia studentów niepełnosprawnych.

Na Wydziale kształci się około 1000 studentów (w tym około 60 to studenci III stopnia)
na sześciu kierunkach studiów I stopnia, tj. Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
i Transport, na 4 kierunkach studiów II stopnia, tj. Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Technika Rolnicza i Leśna i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz 2 kierunkach studiów III stopnia, tj. Budowa i Eksploatacja Maszyn i Inżynieria Rolnicza. Wydział uzyskał w roku 1987 prawa doktoryzowania w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, a 2009 r. w Inżynierii Rolniczej.

Natomiast uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn w roku 2000.

W strukturze Wydziału Mechanicznego funkcjonuje sześć Katedr, tj. Katedra Automatyki,  Mechaniki i Konstrukcji, Katedra Energetyki, Katedra Inżynierii Produkcji, Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych, Katedra Agrobiotechnologii, Katedra Procesów
i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, jeden Zakład Transportu i jedno Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych.

Uwzględniając ramowy zakres prowadzonych na Wydziale badań, realizowane są liczne tematy badawcze w układzie współpracy międzynarodowej, krajowej oraz regionalnej. W ramach prac naukowo–badawczych Wydziału realizowane są granty naukowe, projekty MNiSW (NCN, NCBiR), projekty i ekspertyzy dla urzędów centralnych i regionalnych oraz badania statutowe służące rozwojowi młodych naukowców. Specyfika Wydziału określa jednocześnie zakres przedmiotowy prowadzonych badań obejmujących m.in.: procesy obróbki ściernej, badanie właściwości warstwy wierzchniej, procesy technologiczne w inżynierii rolniczej, badanie niekonwencjonalnych technologii hydrostrumieniowych, sztuczna inteligencja w systemach nadzorowania i bezpieczeństwa, technologie produkcji i bezpieczeństwo mikrobiologiczne
w gospodarce żywnościowej oraz utylizacja odpadów rolno-spożywczych, badanie wybranych procesów i urządzeń przetwórstwa spożywczego i tworzyw polimerowych, a także badania symulacyjne, analiza, synteza i projektowanie mechanizmów, maszyn i urządzeń oraz procesów mechanicznych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania CAD/CAE.

Obecnie Wydział Mechaniczny, poprzez wykształcone szkoły naukowe, efekty badań i zakres nauczania, odgrywa znaczącą rolę w systemie polskiej nauki, a zarazem pozytywnie przyczynia się do rozwoju Pomorza i społeczeństwa miasta Koszalina. Szczególną uwagę w programach działania przykłada się do zagwarantowania wysokiego poziomu kształcenia akademickiego i badań naukowych, jak również wychowania nowych pokoleń inżynierów i dalszego doskonalenia wiedzy absolwentów Wydziału. W ramach doskonalenia programów kształcenia Dziekan Wydziału Mechanicznego powołał Radę Pracodawców, jako organ doradczy.

 Website:

Media:

Documents:

Address:

Contact:

Phone:
Email:

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies